Welcome Home Church

Eenheid door Verscheidenheid

Beleidsplan

We willen graag openheid geven over onze visie, wat voor activiteiten we daarvoor organiseren en hoe onze financiële structuur eruit ziet. Daarvoor hebben we een kort & bondig beleidsplan geschreven waar hieronder de highlights te vinden zijn.

Visie en beleid

Welcome Home Church is een zelfstandig opererende kerkgenootschap, gevestigd te IJlst in gemeente Sudwest Fryslân. Wij werken samen met andere christelijke gemeentes, churches en ministries om zo het Koninkrijk van God in de omgeving te verkondigen en bekend te maken.

Welcome Home Church heeft tot doel het dienen en vereren van God. De prediking van Gods onfeilbaar Woord zoals dit geïnspireerd wordt door de Heilige Geest, het volgen in leer van Jezus Christus, zowel gezamenlijk als door haar leden afzonderlijk.

Een meer uitgebreidere uitwerking van de visie kunt u vinden onder het tabblad visie van deze website.

Als onderdeel van het lichaam van Christus wil Welcome Home Church zijn;

 • Een plek om thuis te komen, waar liefde woont.
 • Een plek om het evangelie van Jezus Christus te ontvangen en te beoefenen in woord en daad en gegrond op Gods Woord, de Bijbel;
 • Een plek waar profetie & gebed is om te genezen en om je dichter bij God te brengen.
 • Een plek waar activiteiten georganiseerd worden om zoveel mogelijke mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus;
 • Een plek waar de apostolische zalving en zending wordt benadrukt, wordt aangemoedigd en welke we willen bevorderen.

Welcome Home Church zal zich in de komende jaren richten op verdere groei van de eigen church & ministry en zal daarnaast ook andere churches, ministries en zendingswerk ondersteunen welke soortgelijke doelen nastreven vanuit een vergelijkbare visie.

Welcome Home Church organiseert de volgende activiteiten om haar doel te bereiken:

 • Gezinssamenkomsten
 • Onderwijs
 • Kindersamenkomst
 • Vaderhartavonden
 • Pastoraat
 • Bidstonden
 • Genezings- en bijzondere diensten
 • Jeugdavonden & activiteiten

Financiële verantwoording

Welcome Home Church tracht haar doel gestalte te geven door middel van fondswerving in de meest ruime zin, met inachtneming van haar statutaire bepalingen en de wettelijke kaders.

Welcome Home Church is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Welcome Home Church verwerft het merendeel van haar financiën door middel van vrijwillige financiële bijdragen (giften & tienden) van leden en bezoekers.

Daarnaast zijn financiële baten mogelijk vanuit uit erfstellingen, legaten en opbrengsten uit non-profit activiteiten, alles conform de vigerende wet- & regelgeving van de belastingdienst ten aanzien van kerkgenootschappen.

De financiële administratie wordt uitgevoerd door de penningmeester. Het beheer van het vermogen van Welcome Home Church ligt bij het team, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 1 algemeen bestuurslid welke gezamenlijk de eindverantwoordelijkheid hebben in deze.

Na afsluiting van het boekjaar wordt de financiële administratie gecontroleerd door een kascommissie, daarnaast wordt de resultatenrekening in de jaarlijkse Gemeentevergadering gepresenteerd aan de leden van Welcome Home Church en wordt deze vervolgens gepubliceerd op deze website. We willen ons hierin transparant verantwoorden.

Op grond van artikel 6 van de statuten van Welcome Home Church heeft geen enkel (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van Welcome Home Church als ware het eigen vermogen.

Welcome Home Church heeft geen financieel winstoogmerk en de teamleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de teamfunctie kunnen worden vergoed, mits niet bovenmatig.

Welcome Home Church heeft geen personeel in dienst.

Welcome Home Church houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden en activiteiten ten behoeven van de doelstelling welke hierboven genoemd zijn. 

Resultatenrekening

Bekijk en lees hier de resultatenrekening 2019 van Welcome Home Church.

Op 14 april 2021 is tijdens een Gemeente Avond de resultatenrekening van 2020 gepresenteerd en verantwoord. De samenvatting van de resultatenrekening 2020 kunt u hier vinden.

 

 
E-mailen
Bellen
Info